6 kW - Girona

Sistema fotovoltaic d'alta eficiència energètica en habitatge particular:
Plaques fotovoltaiques d'última tecnologia de 350W
Optimització individiual per cada panell
Perfecte integracio visual en coberta existent
Realització: Juny 2019

La característica principal d'aquesta obra ha estat obtenir una perfecta integració visual aconseguint, per la mateixa superfície, un 25% més de potència.

A més, el sistema disposa d'una optimització individual per cada placa solar. D'aquesta manera s'aconsegueix reduir la influència d'elements que poden produir ombres, com també la diferent inclinació i orientació d'altres panells.