100 kiloWATTS en nau logística

Instal·lació fotovoltaica de 100 kW en un nau industrial
Generació d'energia per venta
Any de realitzación:2004
Kwh anuals: 138.000
Número d'habitatges subministrats: 35
Emissions anuales estalviades (km de cotxe): 302.000